Home Biography Gallery Press Publications Contact News
 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Dede, E. [2017] “Toplumsal Cinsiyet Temasının Çağdaş Sanat Pratiklerinde İfadesi”. Cudes 2017 VI. International Congress on Current Debates in Social Science. İstanbul. Current Debates in Labour Economics Demography & Gender Studies Vol.7: 147-164.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Dede, E. [2017] “İkili Olmayan Cinsel Kimliklerin Çağdaş Sanat Pratiğinde İfadesi”, Kadın Araştırmaları Dergisi (Journal for Women’s Studies) Kadın / Woman 2000. Cilt 18, Sayı 2 (Feminist Paradoks: Kadınlar ve Sanatçı Kimliği Özel Sayısı): 1-28.

2. Dede, E. [2015] “Çağdaş Sanat Eserlerinde Toplumsal Cinsiyet Sorgulamaları”, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Cilt 5, Sayı 2: 97-117.

3. Dede, E. [2015] “Feminist Kuramların Çağdaş Sanat Pratiğinde İfade Bulması”, Kadın Araştırmaları Dergisi (Journal for Women’s Studies) Kadın / Woman 2000. Cilt 16, Sayı 1: 45-73.

4. Dede, E.  [2014] "1960 Sonrası Tüketim Kültürünün Sanata Yansımaları", Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, s.17-45.

Mesleki Dergilerde Makaleler:
Dede, E. [2014]. Batı Sanat Akımları Çilesinde Bir Japon Ressam”, rh+ art magazine, Türkiye'nin Güzel Sanatlar Dergisi, Mayıs - Haziran 2014, Sayı 107: 58-62.

Doktora Tezi: Postyapısalcı Argümanlar Ekseninde Özne ve İktidar İlişkisi Bağlamında Bir Kimlik Olarak Sanatçı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı. Danışmanı: Prof. Rıfat Şahiner. 2018

Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’de Modern Sanatın Gelişiminin Sanat Müzelerine Etkisi. İstanbül Üniversitesi Müze Yönetimi Bilim Dalı. Danışmanı: Doç. Dr. Mutlu Erbay. 2012.